Mikroproduktion

Mikroproduktion (under 100 kVA)

Till mikroproduktion hör främst solpaneler och vindkraft

En mikroproduktionsanläggning producerar en del av energin för hushållets egen förbrukning och är främst tänkt för eget bruk. Om elproduktionen är mer än hushållet förbrukar så kan överskottsproduktionen säljas till elköpare som finns på marknaden. Eller så kan överskottsproduktion kostnadsfritt överföras till vårt nät.

Mariehamns Elnät Ab elmätare kan mäta elenergin i två riktningar. Skall du som kund sälja överskottsenergin tecknas ett avtal med det elförsäljningsbolag du väljer att ingå ett elinköpsavtal med.

Kunden skall ha ett ikraftvarande avtal med Mariehamns Elnät Ab. Med detta avtal kan kunden köpa el av oss när kundens mikroproduktion inte räcker till att täcka förbrukning hos en kund

Kunden skall alltid i god tid ta kontakt med Mariehamns Elnät Ab före ibruktagande med blanketten ”uppgiftsblankett mikroproduktionsanläggning” ifylld.

Anläggningen skall vara driftsäker i alla situationer, produktionsanläggningar får inte anslutas utan Elnät Ab tillstånd.

Alla mikroproduktionsanläggningar skall besiktas av Elnät Ab före anläggningen kopplas in på nätet och mätaren skall registreras som mikroproduktionskund hos Elnäts Ab kundregister.

– Vi rekommenderar att man i förstahand ser på en 3-fas lösning av mikroproduktion

– Mikroproduktionsanläggningens effekt får högst vara 100kVA och skall minst uppfylla standard SFS-EN   50438

– Nettoförbrukare på årsnivå

– Installationer skall göras enligt SFS6000-712

– Anläggningen skall installeras av en behörig elinstallatör som även skall lämna in ibruktagnings-besiktningsprotokoll och registeranmälan för besiktningen.

– Kunden bör även kontakta kommunen om anläggningens utförande kräver tillstånd.

Se även mera detaljerad information under fliken ”Grundinformation om mikroproduktion”