Elanslutning

För att ansluta Din fastighet i Elnäts distributionsområde måste Du ansöka om en elanslutning. Ansökan ska göras i ett så tidigt skede som möjligt för att försäkra Dig om att elanslutningen blir klar i tid.

Tillvägagångssätt för ansökan om elanslutning

Blanketten Ansökan om Elanslutning ska fyllas i och returneras till Mariehamns Elnät Ab. Därefter återkommer Mariehamns Elnät Ab med en offert och ett elanslutningsavtal. Elanslutningsavtalet undertecknas och returneras. Därefter påbörjas arbetet med elanslutningen.

Förverkligande av elanslutning

Mariehamns Elnät drar servisen fram till den fastställda anslutningspunkten. Byggherren (fastighetsägaren) ansvarar för förläggningen av skyddsrör mellan huvudcentralen och till den av Mariehamns Elnät Ab anvisade anslutningspunkten. Den anvisade platsen är utmärkt på situationsplansritningen i bygglovshandlingarna och/eller definierad i Elanslutningsavtalet. Kundserviskabeln mellan anslutningspunkten och mätarcentralen ingår inte i elanslutningen men kan beställas separat av Mariehamns Elnät Ab eller via Din elentreprenör.

Jordningssystem

Byggherren (fastighetsägaren) ska se till att jordelektrod förläggs enligt SFS6000 och i samråd med elentreprenören.

Mätarcentral

Vid nyanslutning ska mätarcentralen monteras utomhus så att Mariehamns Elnät har tillgång till mätaren utan tillträde till byggnaderna. Detta innebär att mätarcentralen ska monteras på fasad eller annan lämplig plats. Vid större renoveringar ska mätarcentralen flyttas till utsidan och placeras i ett fasadmätarskåp.

I speciella fall som t.ex. industrifastigheter, hyreshus, affärsfastigheter, offentliga byggnader och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som skyddats kan undantag beviljas. Anhållan om undantag ska göras innan installationen genomförs.

Elentreprenören gör ibruktagningsbesiktning före anläggningen tas i bruk samt sköter kontakten med Mariehamns Elnät gällande mätarbeställning, registeranmälan och certifieringsbesiktning som ska göras när installationen är färdigställd.

Kom ihåg att göra en flyttanmälan när huset är inflyttningsklart.

Kontakta besiktningsledaren

Bo Lindström
Mariehamns Elnät
Växel 5310, Direkt 531 552
Elverksgatan 1, våning 1
22100 Mariehamn